ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທີ່ໄວ້ວາງໃຈ! ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານ!

Affiliate Program

ບໍລິສັດ ເອໂຟ ຈຳກັດ ໜ່ວຍງານບໍລິການເວັບໄຊ www.kaidee.la affiliate program is free and enables members to earn revenue by placing a link or links on their web site which advertises ບໍລິສັດ ເອໂຟ ຈຳກັດ ໜ່ວຍງານບໍລິການເວັບໄຊ www.kaidee.la or specific products on it. Any sales made to customers who have clicked on those links will earn the affiliate commission. The standard commission rate is currently 5%.

For more information, visit our FAQ page or see our Affiliate terms & conditions.